Verksamheter


Kommersiell avtalsrätt

Vi bistår här kontinuerligt företag och organisationer med rådgivning i ärenden rörande deras kärnverksamhet och medverkar vid avtalsförhandlingar, upprättar eller tolkar olika distributionsavtal, t ex återförsäljare-, agent- eller franchiseavtal, men också andra avtal om köp och försäljning.


Bolagsrätt

Vi lämnar råd i organisatoriska frågor, utför uppdrag vid bolagsstämmor som t ex ordförande eller sekreterare. Vi upprättar handlingar och ombesörjer registreringar hos Bolagsverket. Vi upprättar aktieägaravtal och bistår med rådgivning i samband med emissioner och ägarförändringar.


Företagsöverlåtelser

Vi biträder klienter vid alla former av företagsförvärv, vilket innefattar företagsbesiktning, s k due diligence, där vi inför ett företagsförvärv eller annan strategisk förändring eller omstrukturering, samlar in och analyserar information om ett företag, och om det blir affär, medverkar vid upprättande av överlåtelseavtal och annan nödvändig dokumentation.


Arbetsrätt 

Vi lämnar råd till och biträder klienter i olika arbetsrättsliga ärenden, t ex upprättande av anställningsavtal, uppsägnings- och konkurrensfrågor, sekretessförbindelser, företagshemligheter och diskriminering i arbetslivet.

Vi medverkar vid företagsförvärv, övergång av verksamhet och biträder vid MBL-förhandlingar med fackliga organisationer, samt uppträder vi som ombud vid arbetsrättsliga tvister inför domstol.


Fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt

Vi lämnar råd till klienter i fastighetsrättsliga frågor och biträder vid köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag, där man ofta har att ta ställning till hyres- och andra nyttjanderätter, samt inte minst byggrättsliga frågor.

Vi är rådgivare i alla former av bostads- och lokalupplåtelser, samt biträder vi fastighetsägare och bostadsrättsföreningar vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, samt deltar vi ofta som rådgivare eller ombud i förhandlingar, medlingsförfaranden och tvister i såväl hyresnämnd som domstol.


Försäkrings- och skadeståndsrätt

Vi företräder försäkringstagare och försäkringsbolag med rådgivning i avtals- och villkorsfrågor, samt andra försäkringsrättsliga frågeställningar. Vi har lång erfarenhet av skaderegleringar och vi biträder i dessa sammanhang klienter både i den utomrättsliga skaderegleringen och i tvister vid domstol i frågor som rör ersättning för skada.

Vi biträder dig även i tvister mot myndigheter, exempelvis försäkringskassan, angående rätten till sjukpenning, sjukersättning, livränta


Tvistelösning

Vi företräder klienter i tvister i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar samt i skiljeförfaranden.


Straffrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga eller privata försvarare. Vi har lång erfarenhet av att biträda företag och privatpersoner i mål om bokföringsbrott, skattebrott, penningtvättbrott, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, mutbrott, narkotika- och alkoholsmuggling, vapenbrott, våldsbrott.

Vi hjälper också dig som varit utsatt för brott genom att biträda dig i din roll som målsägande och att beräkna din fysiska och ekonomiska skada och föra din talan i brottmålet.

Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag omfattande upprättande av testamente, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, bodelning- och arvskifte samt vårdnads- och bodelningsprocesser.


Migration

Vi hjälper dig i asylprocessen, att söka arbets- och uppehållstillstånd samt vid ansökan om svenskt medborgarskap.