Verksamheter


Kommersiell avtalsrätt

kronadvokater bistår här kontinuerligt företag och organisationer med rådgivning i ärenden rörande deras kärnverksamhet och medverkar vid avtalsförhandlingar, upprättar eller tolkar olika distributionsavtal, t ex återförsäljare-, agent- eller franchiseavtal, men också andra avtal om köp och försäljning.


Bolagsrätt

kronadvokater lämnar råd i organisatoriska frågor, utför uppdrag vid bolagsstämmor som t ex ordförande eller sekreterare. Vi upprättar handlingar och ombesörjer registreringar hos Bolagsverket. Vi upprättar aktieägaravtal och bistår med rådgivning i samband med emissioner och ägarförändringar.


Företagsöverlåtelser

kronadvokater biträder klienter vid alla former av företagsförvärv, vilket innefattar företagsbesiktning, s k due diligence, där vi inför ett företagsförvärv eller annan strategisk förändring eller omstrukturering, samlar in och analyserar information om ett företag, och om det blir affär, medverkar vid upprättande av överlåtelseavtal och annan nödvändig dokumentation.


Arbetsrätt 

kronadvokater lämnar råd till och biträder klienter i olika arbetsrättsliga ärenden, t ex upprättande av anställningsavtal, uppsägnings- och konkurrensfrågor, sekretessförbindelser, företagshemligheter och diskriminering i arbetslivet.

Vi medverkar vid företagsförvärv, övergång av verksamhet och biträder vid MBL-förhandlingar med fackliga organisationer, samt uppträder vi som ombud vid arbetsrättsliga tvister inför domstol.


Fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt

kronadvokater lämnar råd till klienter i fastighetsrättsliga frågor och biträder vid köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag, där man ofta har att ta ställning till hyres- och andra nyttjanderätter, samt inte minst byggrättsliga frågor.

Vi är rådgivare i alla former av bostads- och lokalupplåtelser, samt biträder vi fastighetsägare och bostadsrättsföreningar vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, samt deltar vi ofta som rådgivare eller ombud i förhandlingar, medlingsförfaranden och tvister i såväl hyresnämnd som domstol.


Försäkrings- och skadeståndsrätt

kronadvokater företräder försäkringstagare och försäkringsbolag med rådgivning i avtals- och villkorsfrågor, samt andra försäkringsrättsliga frågeställningar. Vi har lång erfarenhet av skaderegleringar och vi biträder i dessa sammanhang klienter både i den utomrättsliga skaderegleringen och i tvister vid domstol i frågor som rör ersättning för skada.

Vid reglering av personskada är det ofta fråga om ett omfattande och komplext arbete med samordning av ersättning från skadevållare och försäkringsbolag, samt livränta och annan ersättning från det allmänna.


Tvistelösning

kronadvokater företräder klienter i tvister i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar samt i skiljeförfaranden.


Straffrätt

kronadvokater åtar oss uppdrag som offentliga eller privata försvarare i mål som avser brott med anknytning till företag eller organisationer, s k EKO-brott. Exempel på sådana brott är bokföringsbrott, skattebrott, penningtvättsbrott, förskingring, bedrägeri och mutbrott.

Vi är med och biträder klienter med stöd och råd redan vid Skatteverkets inledande utredning, vilken vid misstanke om bokföringsbrott eller skattebrott utgör stommen i den förundersökning som kan följa hos Ekobrottsmyndigheten efter anmälan från Skatteverket.